Thông điệp đoàn kết của Chủ tịch nước gửi Hội nghị Thế giới Chống bom Nguyên tử và Khinh khí