Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm tại vùng biển Việt Nam